• ธนาคารออมสินร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ
  • คณะกรรมการเข้าถวายสักการะสมเด็จพระวันรัต (๑)

คัมภีร์ใบลาน


ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการค้นคว้าวิจัยคัมภีร์ใบลาน

มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้ได้ในระดับมาตรฐานนานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนาถือเป็นการสืบสานพระเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่ทรงมุ่งให้เผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนาไปสู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มูลนิธิฯ จึงได้ก่อตั้งศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวรเพื่อดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์นี้

คัมภีร์ใบลานคือเอกสารหรือมรดกทางภูมิปัญญาที่บันทึกคำสอนพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ตำรับยา ฯลฯ ที่เก็บรวบรวมไว้ในประเทศไทย คัมภีร์ใบลานจึงเป็นคลังความรู้ด้านประวัติศาสตร์ แพทยศาสตร์ อักษรศาสตร์ต่างๆ นานาของไทยแต่โบราณด้วย ปัจจุบัน คัมภีร์ใบลานในประเทศไทยมีนับล้านๆ ฉบับ จัดเก็บไว้ตามวัดวาอารามหลายๆ แห่งทั่วประเทศและมี เป็นจำนวนมากที่เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยแต่โบราณรวบรวมเอาไว้และยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยและจัดพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีคัมภีร์ใบลานหลายคัมภีร์ที่เคยมีผู้ศึกษาวิจัยแล้ว แต่ยังศึกษาไม่ละเอียดหรือตรวจชำระไม่ดีพอก่อนจะจัดพิมพ์เผยแพร่

คัมภีร์ใบลานที่จัดเก็บไว้ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


คัมภีร์ใบลานมีความสำคัญมากต่อพระพุทธศาสนามาก เพราะคัมภีร์ใบลานคือที่มาของหนังสือทางพระพุทธศาสนา ทุกเล่ม รวมทั้ง พระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ เป็นฉบับต่างๆ ในปัจจุบันนี้ เมื่อใดก็ตามที่ชาวพุทธเกิดความสงสัยใน พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ก็จะย้อนกลับไปศึกษา ตัวคัมภีร์ใบลานซึ่งเก็บไว้ตามวัดต่างๆ หรือที่หอสมุดแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าพระบาลีเดิมเป็นอย่างไร คัมภีร์ใบลานเหล่านี้ ชาวไทยแต่โบราณได้จารไว้ด้วยอักษรขอม อักษรล้านนา โบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรมอญและมีบางส่วนได้นำเข้ามาจากประเทศศรีลังกาและพม่า ซึ่งบันทึกไว้ด้วย อักษรพม่า และสิงหลโบราณด้วย
ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระ สังฆราชูปภัมภ์ จึงได้จัดตั้งโครงการตรวจชำระคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติขึ้นมา โดยเลือกตรวจชำระ ศึกษาวิจัยเฉพาะคัมภีร์ใบลานที่ ๑.ยังไม่เคยมีผู้ศึกษาวิจัยมาก่อน ๒.เคยมีผู้ศึกษาวิจัยมาแล้วแต่ ทว่ายังไม่ละเอียดเพื่อให้ได้ฉบับที่ศึกษาอย่างละเอียดและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาเผยแพร่ โดยดึงนักวิชากา รที่มีชื่อเสียง ระดับนานาชาติ มีประสบการณ์ในการตรวจ ชำระคัมภีร์ใบลาน และสามารถอ่านคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรต่างๆ มาดำเนินการศึกษาวิจัยตรวจชำระและแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ ต่างๆ ให้ไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติในเวลาเดียวกัน


กองคัมภีร์ใบลาน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

เนื่องจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงมี พระดำริริเริ่มให้พุทธบริษัทชาวพุทธพยายามเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดแปลและจัด พิมพ์คัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ มูลนิธิฯ จึงดำเนินโครงการนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินการการตรวจชำระ ศึกษา วิจัย จัดแปลและจัดพิมพ์เนื้อหาคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา ที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะคัมภีร์ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาหรือเคยมีผู้ศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกต้องตาม หลักมาตรฐานสากล
๒. เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่อยู่ในคัมภีร์ที่ตรวจชำระ ศึกษาและวิจัยแล้วให้เกิด ประโยชน์ แก่สังคมร่วมสมัย ในวงกว้าง ประชาชนจะได้ศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาใหม่ๆ แล้วน้อม นำหลักธรรมในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติหรือประชาคมโลก อยู่ร่มเย็นเป็น สุขยิ่งขึ้น โดยที่การเผยแผ่จะกระทำ ด้วยวิธีจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วทั้งที่เป็นภาษา ไทยและทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านพุทธศาสนศึกษาไปสู่ระดับมาตรฐานสากลในสังคมไทยให้มากขึ้นและได้ กระตุ้นให้นักวิชาการไทยได้พัฒนาตนเองไปสู่ระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสังคมยุคเออีซีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพุทธศาสนศึกษาในระดับสากล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผลิตผลงานวิจัยจากคัมภีร์ใบลานไปสู่สาธารณชนทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้คำสอน
พระพุทธศาสนาในคัมภีร์ต่างๆ ได้รับการศึกษา รับรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
๒.กระตุ้นให้สังคมไทยหันมาสนใจและวิจัยคัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นมรดกชาวไทยมาแต่โบราณทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ
๓. นักวิชาการหรือนักวิจัยคัมภีร์ใบลานชาวไทยกับนักวิชาการ ระดับนานาชาติมีการจัดสัมมนาและ
พัฒนางานวิจัยคัมภีร์ใบลานมากยิ่งขึ้น
๔. ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รู้เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลาน
ที่ตรวจชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างเพิ่มมากยิ่งขึ้น หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาก็จะได้
นำไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่มหาชนหมู่มากยิ่งขึ้นไปด้วย

ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาค ขอเชิญดำเนินการไปกับคิวอาร์โค๊ดธนาคารออมสินได้ครับ ธนาคารออมสิน สาขาศาลายา

Subscribe to Sangharaja Foundation RSS