กรรมการบริหาร

รศ. นพ. พิทยา จารุพูนผล

ประธานมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม

กรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ

กรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

นายสมควร แก้วชาลุน

กรรมการและธุรการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

นายชัยนันต์ กำลังกล้า

ธุรการประจำมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ

นางสาวจิราพร คงเกษม

ธุรการประจำมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาฯ